Yes
77% (27 votes)
23% (8 votes)
No
0% (0 votes)
Total votes: 35