MENU

Nama Asura Binti Ahmad
Jawatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Alamat E-mel asura@mplbp.gov.my
Talian 04-9666590
Peranan
 • Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT MPLBP.
 • Menguatkuasakan pelaksanaan Dasar Keselamatan ICT MPLBP
 • Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT MPLBP kepada semua pengguna
 • Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT MPLBP
 • Menjalankan pengurusan risiko
 • Menjalankan audit, mengkaji semula, merumus tindak balas pengurusan MPLBP berdasarkan hasil penemuan dan menyediakan laporan mengenainya
 • Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuian
 • Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindakbalas Insiden Keselamatan ICT Kerajaan (GCERT), MPLBP dan ICTSO memaklumkan kepada CIO.
 • Berkerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenal pasti punca ancaman atau insden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baik pulih  dengan segera
 • Merancang dan melaksanakan program program kesedaran mengenai keselamatan ICT
 • Menjalankan penilaian untuk memastikan taha keselamatan ICT dan mengambil tindakan pemulihan atau pengkukuhan bagi meningkatkan tahap keselamatan infrastruktur ICT supaya insiden baru dapat dielakkan.

 

Last Updated: Thursday, 15 April 2021 - 12:01pm